Java测试发送邮件

Java测试发送邮件

import java.util.Properties; import javax.mail.Address; import javax.mail.Message; import javax.mail.MessagingException; import javax.mail.Session; import javax.mail.Transport; import javax.mail.int...
ffmpeg 常用命令

ffmpeg 常用命令

1. 视频转换比如一个avi文件,想转为mp4,或者一个mp4想转为ts。ffmpeg -i input.avi output.mp4ffmpeg -i input.mp4 output.ts2. 提取音频ffmpeg -i test.mp4 -acodec copy -vn output.aac上面的命令,默认mp4的audio code...
ffmpeg常用基本命令

ffmpeg常用基本命令

1.分离视频音频流ffmpeg -i input_file -vcodec copy -an output_file_video  //分离视频流ffmpeg -i input_file -acodec copy -vn output_file_audio  //分离音频流2.视频解复用ffmpeg –i test.mp4 –vcodec copy –an –...
关系数据库的三范式介绍

关系数据库的三范式介绍

1、第一范式(1NF)  简而言之,一范式就是没有重复的列。  指数据库表的每一列都是不可分割的基本数据项,同一列中不能有多个值,即实体中的某个属性不能有多个值或者重复的属性。如果出现重复的属性就需要定义一个新的实...